Goede afspraken maken goede vrienden

  1. Het strijkgoed wordt gewassen, vlekkeloos en strijkdroog afgeleverd. Strijk Knokke sorteert;
  2. Strijk Knokke behoudt zich het recht om bepaalde stukken te weigeren;
  3. Controle van de lijst binnengebracht strijkgoed gebeurt door Strijk Knokke die zo nodig contact opneemt met de klant. Ingeval van verschillende aantallen is de telling van de strijkdienst doorslaggevend;
  4. Het strijken gebeurt steeds volgens de aanbevelingen op het kledingetiket betreffende het onderhoud of volgens de door de klant schriftelijk vooraf gegeven bijzondere instructies. Bij gebrek daaraan worden de stukken enkel onder voorbehoud gestreken en op risico van de klant;
  5. Schade met label ticket of verlies van strijkgoed veroorzaakt door Strijk Knokke, wordt door haar vergoed volgens de reële waarde ervan d.w.z dat rekening wordt gehouden met o.a. waardevermindering door gebruik. Elke klacht dienst onverwijld kenbaar te worden gemaakt aan de Strijk Knokke ofwel via een aangetekend schrijven ofwel via het overhandigen van een schriftelijke klacht voor ontvangst afgetekend ofwel via mail en dit binnen de 24 uur. De klant dient het verkeerd behandelde stuk op het eerste verzoek van Strijk Knokke aan haar voor te leggen. Elk recht op vergoeding vervalt wanneer het betreffende strijkgoed na ontvangst en voorafgaand aan de klacht en een nazicht van het stuk door Strijk Knokke terug gebruikt werd;
  6. Strijk Knokke is niet aansprakelijk voor schade ingevolge vreemde voorwerpen achtergebleven in de te strijken goederen (bv. manchetknopen, sierspelden, kogelpennen, geld, …). Verlies of beschadiging van deze vreemde voorwerpen kunnen evenmin op Strijk Knokke worden verhaald;
  7. Het ophalen gebeurt op de afgesproken datum tegen contante betaling. Bij wanbetaling behoudt Strijk Knokke zich het recht de goederen bij zich te houden tot aanzuivering van het verschuldigde bedrag. Na verloop van 1 maand worden de betreffende goederen geacht in eigendom overgedragen te zijn aan Strijk Knokke van wie hiervoor geen enkele prestatie of vergoeding kan worden geëist;
  8. Niet afgehaalde goederen worden gedurende 1 maand in bewaring gehouden. Na deze termijn worden de goederen geacht in eigendom overgedragen te zijn aan Strijk Knokke;
  9. Wij aanvaarden geen dienstencheques.